คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิวกร งานยางหวาย
ตำแหน่ง : กำนันตำบลท่านางแนว
ผู้แทนจาก : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภาวรรณ บุญหนา
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงษ์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายฉันท์ชัย ชานนท์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิต ธรรมวรคุณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการรังสรรค์ สิริธรรมโน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกจวง เหชัยภูมิ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายขันติ โบราณ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ จันทดวง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ปูลาตานัง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล รัตนบุญทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน
ผู้แทนจาก : กรมการและเลขานุการ