ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา พิมพ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณรดา เสชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณภพ วานิชสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์
ครูผู้ช่วย