ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรรณรดา เสชู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา พิมพ์ทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล
ครูจ้างสอน