ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยา แก้ววิเชียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศิริพงษ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3

นางสาวจิราพรรณ ถวิลวงษ์
ครู คศ.2

นายทรงชัย หิรัญเกิด
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรารัตน์ มณีจันทร์
ครูธุรการ