ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพีรณัฐ ทะกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรยุทธ ไชยลา
ครูผู้ช่วย