ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพีรณัฐ ทะกา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศิริพงษ์ ศรีภิรมย์
ครู คศ.3