ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ นาปาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทิมา โชติชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธนัชกฤศ บัวจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1