ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจันทิมา โชติชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนัชกฤศ บัวจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1