กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววรี ศรีลาวงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0913591753
อีเมล์ : Wareekung22king@gmail.com