ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี กรมทำมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย
ครูผู้ช่วย

นายอนุกูล วงษ์นาง
ครูจ้างสอน

นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร
ครูผู้ช่วย