ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายมนตรี ศรีอาด