ลูกจ้างประจำ

นายชัยพร ไชยศรี
ช่างครุภัณฑ์ 3

นายสุชาติ พวงเงิน
ช่างครุภัณฑ์ 3
เบอร์โทร : 0857677782
อีเมล์ : suchat_1966@hotmail.com