กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ ดียางหวาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0833411879
อีเมล์ : Prontipdee@hotmail.com

นายวิทยา เชิมชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0817692490
อีเมล์ : Pen_ccj@hotmail.com

นางละมัย เพชรภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชัชนาถ บุษปวนิช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวฐิรารัตน์ เกษสระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายมงคล สร้อยปุ๊
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2