ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัญจวน แพงแฮด
ครู คศ.3

นายวิทยา เชิมชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ ดียางหวาย
ครู คศ.3

นายปริญญา มัจฉา
ครู คศ.1

นางละมัย เพชรภา
ครู คศ.1

น.ส.เนตรนภา มาลาหอม
ครู คศ.1