กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา เชิมชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพรทิพย์ ดียางหวาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0833411879
อีเมล์ : Prontipdee@hotmail.com

นางเพ็ญนภา ชุ่มนาเสียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0817692490
อีเมล์ : Pen_ccj@hotmail.com

นางละมัย เพชรภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายมงคล สร้อยปุ๊
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2