ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสาร นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชนาริทร์ เกตุธานี
ครู คศ.3

นางสาวธินากร นนทะเสน
ครูอัตราจ้าง