ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสาร นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทูลสวัสดิ์ เกตุธานี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายจามร สอนจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2