กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประสาร นามศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0619526180
อีเมล์ : tonsuk2522ha@gmail.com

นางสาวจันทิมา สัตย์สุขยิ่ง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0640879510
อีเมล์ : Juntima_yok@hotmail.com

นางสาวนุชนาฎ ตวนชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0935372434
อีเมล์ : nutchanad78@gmail.com