กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางรัสมี สุภาพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0833388315
อีเมล์ : Meedee2510@gmail.com

นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2