ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัสมี สุภาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก
ครู คศ.1

นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน
ครู คศ.1