ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัสมี สุภาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1