กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัสมี สุภาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0833388315
อีเมล์ : Meedee2510@gmail.com

นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2