ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ พวงเงิน
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857677782
อีเมล์ : suchat_1966@hotmail.com
ที่อยู่ :
315/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ป.6
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล