ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยพร ไชยศรี
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
155 ม.9 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ม.6
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล