ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประสาร นามศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0619526180
อีเมล์ : tonsuk2522ha@gmail.com
ที่อยู่ :
48 หมู่ 5 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2545 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
2541 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2550 โรงเรียนเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา พนักงานราชการ
2550-2555 โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม เชื่อมนุกูล) ครู
2555-2557 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ครู
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล