ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 
ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน

ที่ 07/2556

เรื่อง  ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

......................................................................

 

            ตามที่โรงเรียนท่านางแนววิทยายน  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศสอบราคาจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน    ตามประกาศสอบราคา  ที่ 06/2556 ลงวันที่  16   สิงหาคม  2556   แล้วนั้น

                  บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสองราคาจ้าง ได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 106 ต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้มีอำนาจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาดังนี้

                   1.หจก.หินันท์ชัย    เสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน  1,144,000.- บาท กำหนดเวลา

ส่งมอบงาน 45    วัน  ยืนราคาไว้    60   วัน

 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่   28  สิงหาคม   2556
 

(นายทรงศักดิ์   หิรัญเกิด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2556,16:27   อ่าน 308 ครั้ง