ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยนายทรงศักดิ์   หิรัญเกิด

ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 22 / 2546  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษารายละเอียดแนบท้ายประกาศ         โดยมีสาระสำคัญในการสอบราคาครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.       เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างตามประกาศนี้

2.       ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อ

ผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.       ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม        ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2556,13:30   อ่าน 327 ครั้ง