ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น คสล. ปูแกรนิโต้
 

ประกาศโรงเรียนท่านางแนววิทยายน

ที่  4  /2558

เรื่อง  ผลสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น  คสล. ปูแกรนิโต้

อาคาร 106ต. ก่อสร้างห้องเรียนรวม พื้น คสล.ปูแกรนิโต้พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 

สร้างถนน คสล.หน้าอาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 216ล.

 

......................................................................

              ตามที่โรงเรียนท่านางแนววิทยายน  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น  คสล. ปูแกรนิโต้ อาคาร 106ต. ก่อสร้างห้องเรียนรวม พื้น คสล.ปูแกรนิโต้พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สร้างถนน คสล.หน้าอาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 216ล.  

ตามประกาศสอบราคาที่ 1/2558 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น

             บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้พิจารณาผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น  คสล. ปูแกรนิโต้อาคาร 106ต. ก่อสร้างห้องเรียนรวม พื้น คสล.ปูแกรนิโต้พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า 

สร้างถนน คสล.หน้าอาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 216ล. เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้มีอำนาจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาดังนี้  หจก.ท่านางแนวการโยธา  เสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม พื้น  คสล. ปูแกรนิโต้อาคาร 106ต. ก่อสร้างห้องเรียนรวม พื้น คสล.ปูแกรนิโต้พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า  สร้างถนน คสล.หน้าอาคารเรียนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 216ล. เป็นเงิน 1,139,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง  45 วัน  ยืนราคาไว้  60  วัน

 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

              ประกาศ    วันที่  25  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2558

 

ทรงศักดิ์  หิรัญเกิด 

 

     (นายทรงศักดิ์   หิรัญเกิด)

                                   ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน

 

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2558,00:00   อ่าน 332 ครั้ง