ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา “สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

“สุพรรณิการ์คืนช่อ ลูก ท.น.ว.คืนถิ่น ครบรอบ ๔๐ ปี”

สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

ด้วยโรงเรียนท่านางแนววิทยายน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนพี่น้องตำบลท่านางแนว ได้มีมติร่วมกัน ที่จะจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด้วยผลบุญบารมีที่ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงปกปักรักษาคุ้มครองท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล ทุกประการ เทอญ

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑)

เวลา ๐๘.๑๙ น.                ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน

เวลา ๑๐.๐๙ น.                พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.                ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เวลา ๑๒.๐๐ น.                แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.     การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธไมตรี

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

พระครูสถิตธรรมวรคุณ                  เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา                          รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย

พระครูวีระวัฒน์ธรรมวาที              เจ้าอาวาสวัดหนองแวงท่าวัด                 เจ้าคณะตำบลท่านางแนว

พระอาจารย์สนั่น โชติธมฺโม            วัดบางมดโสธราราม                           เขตทุ่งครุ กทม.

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส

นายปรีดา บุญเพลิง             อดีตเลขาธิการคุรุสภา          นายคำพันธ์ พรหมวงศ์         ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงน้อย

นายศิวกร  งานยางหวาย      กำนันตำบลท่านางแนว       นายวรวุฒิ  สุวรรณเลิศ         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ส.ต.อ.วิเชียร หนูนา             ปลัด อบต.ท่านางแนว          นายกัมปนาท บุญโนนแต้     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

นายบัญชา  ณ พัทลุง          ผอ.รพ.สต.ท่านางแนว          นางรัตนา  คำศรี                ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุง ม.๖

นายณรงค์ศักดิ์  ไกรวัน        ผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนงาม ม.๔ นายยุทธยา โคตะบุตร          ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองดู่พัฒนา ม.๑๕

นายหนำ พันนา                 ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองดู่ ม.๔   นายบุญโฮม ปราบ ณ ศักดิ์    ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนเขวา ม.๑

นางพิมพ์ประภา บัตรมาก     ผู้ใหญ่บ้านบ้านฝาย ม.๓       นายประดิษฐ์  จันทะดวง      ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนอง บัวเลิง ม.๓

นายสัมฤทธิ์ ชัยจำรัส           ผู้ใหญ่บ้านบ้านฝาย ม.๑       นายสมศักดิ์ บุญโนนแต้        ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกก่อง ม.๑ 

นายโกศล คะมะนะ             ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำซับ ม.๗    นายธรรมรัตน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหญ้าขาว ม.๕

คณะกรรมการดำเนินงาน

สิบเอกจวง  เหชัยภูมิ            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     พระคาวี  กันตวีโร               กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมนึก  ใสเหลื่อม           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      นายกมล  ชุ่มนาเสียว           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมชาย  ปูลาตานัง         กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      นายปราโมทย์  ศรีภิรมย์       กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายฉันท์ชัย  ชานนท์           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      นายขันติ  โบราณ                กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุทัศน์  ฤทธิ์นอก            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      นายณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวิภาวรรณ  บุญหนา        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                      นายศักดา  จิตแสง              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางรัสมี  สุภพร  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายจรัล  รัตนบุญทา   เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายศิริพงษ์   ศรีภิรมย์           นางรัญจวน   แพงแฮด           นายประเสริฐ  นาปาน            นางพรทิพย์   ดียางหวาย     

นางชลธิชา  พิมพ์ทอง          นางสาวจิราพรรณ  ถวิลวงษ์   นางนุชนารินทร์  เกตุธานี      นางสาวจันทิมา  โชติชัย       

นายวิทยา  เชิมชัยภูมิ           นายประสาร  นามศรี      นายมนตรี  กรมทำมา                        นางละมัย  เพชรภา         นางวรรณรดา  เสชู   นางเพ็ญนภา  ชุ่มนาเสียว      นายจามร สอนจันทร์                       นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพน  นางสาวภัทฑิยา  มาอุ้ย    นายปริญญา  มัจฉา     นายธีรยุทธ ไชยลา                นางสาวปิยะนุช กองเงินนอก

นายพีรณัฐ  ทะกา   นางสาวเนตรนภา  มาลาหอม    นายณภพ  วานิชสาร        นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร

นายอนุกูล วงษ์นาง นายธนัชกฤศ  บัวจันทร์       ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แสงจันทร์                นางสาวสุวิชานันท์  สฤษฏ์กุล  นางสาววรารัตน์  มณีจันทร์  นายทรงชัย หิรัญเกิด      นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ                    นางสาวชัชนาถ บุษปวนิช

นายสุชาติ  พวงเงิน                นางสำรอง  รักษาศีล       นางราตรี  ศรีสะอาด                        นางกาญจนา  ไชยศรี            

นางสำรวย  โบราณ             นางบัวเรียง  เลาะไธสง       นางวิไล  ชินแส                                 นายไชยพร  ไชยศรี

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 326 ครั้ง