ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนท่านางแนววิทยายน จังหวัดขอนแก่น

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

37

27

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

38

38

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

31

38

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

28

36

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

39

28

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

16

32

 

รวม

189

199

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

388