คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียน

นาย เมธี ตะโกสีย์

รองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

าย ภานุวัฒน์ ไทยน้อย

รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
นางสาว พรนภา ดงอุทัย
รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ

นางสาว ธนัตดา บัวจันทร์

เลขานุการ

เลขานุการ

นางสาว สุธีธิดา บุตรแวง

ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาว ศิรินภา คุณาพรม  
ฝ่ายสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาว อนุสรา ทองงาม         

รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางสาว นันทิยาพร แสงแก้ว

สมาชิกฝ่ายสวัสดิการ

นางสาว  พรนัชชา ไวจันทร์

ฝ่ายส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
นางสาว สุชาดา พลาด
รองหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
นางสาว สายไหม สร้อยโอโรจน์  

สมาชิกฝ่ายส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
นางสาว วรรณวิษา ลาน้ำคำ

ฝ่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการ
หัวหน้าฝ่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการ
นางสาว สุพิชชา ศรีลา 
รองหัวหน้าฝ่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการ
นางสาว กมลพร แย้มลอย
สมาชิกฝ่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการ
นางสาว ปณิตา  สุชิรณวงษ์
สมาชิกฝ่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการ

นาย ศุภวิชย์ หาญวิเศษ

นาย ภานุพงศ์  เพียนอก

ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
นาย สิริโชค  ชูวงษ์  
รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
นาย อภินันท์ พะรารัมย์ 

สมาชิคฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นาย ธรีภัทร คำชัย

นาย เกรียงไกร คำศรีนิล

นาย วานิตย์ ไทยน้อย

นาย ธนกิจบดี มุ่งแฝงทรัพย์

นาย พัฒณพงษ์  หงส์ลอยวงษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นาย รมยกร  โขมาวัตร์

ฝ่ายอาคารสถานที่ และ โสทัศนศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และ โสทัศนศึกษา
นางสาว สิรินญา ศิริ
รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และ โสทัศนศึกษา
นางสาว วิยดา ศิริยามัน
สมาชิกฝ่ายอาคารสถานที่ และ โสทัศนศึกษา
นางสาว เกศกนก โทสิงห์
ฝ่ายเหรัญญิก

หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
นาย นัฐวุฒิ แสงกล่ำ 

รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
นางสาว เพชรพลอยทอง ศรีภิรมย์ 

ฝ่ายพัฒนาสิงแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสิงแวดล้อม
นาย ศุภเชฏฐ์  ชานนท์ 

รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสิงแวดล้อม
นาย วิริยวัตร  โคตรภูธร 

สมาชิคฝ่ายพัฒนาสิงแวดล้อม

นาย กฤษฎา เหมือนเตย
นาย อภิสิทธิ์ เกิดศักดิ์
นาย ภูธเนศ หนูหล้า
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
ฝ่ายธุรการ

นางสาว พรรณทิพา คนคิด