หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

    ภาษาไทย

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐    (๖ นก.)

   คณิตศาสตร์

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐   (๖ นก.)

   วิทยาศาสตร์

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐   (๖ นก.)

    สังคมศึกษา ศาสนา 

    และวัฒนธรรม

๐ประวัติศาสตร์

  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม

๐ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

   และการดำรงชีวิตในสังคม

๐ ภูมิศาสตร์

๐ เศรษฐศาสตร์

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

        ๑๒๐(๓นก.)

 

 

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

        ๑๒๐(๓นก.)

 

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

      ๑๒๐(๓นก.)

 

๓๒๐  (๘ นก.)

 

๘๐(๒ นก.)

 

 

           ๒๔๐(๖ นก.)

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐  (๒นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๑๒๐   (๓นก.)

    ศิลปะ

๘๐  (๒นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๑๒๐   (๓ นก.)

    การงานอาชีพและ

    เทคโนโลยี

๘๐  (๒นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๑๒๐   (๓ นก.)

    ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐   (๖ นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐  (๒๒ นก.)

๘๘๐  (๒๒ นก.)

๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑,๖๔๐(๔๑ นก.)

รายวิชาเพิ่มเติม

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๐ กิจกรรมแนะแนว

๐ กิจกรรมนักเรียน

   - ลูกเสือ  เนตรนารี

   - ชุมนุม 

๐ กิจกรรมเพื่อสังคม 

     ๑๒๐

         ๑๒๐

     ๑๒๐

       ๓๖๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ปีไม่น้อยกว่า

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง


โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  มีกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม. ๑

ม. ๒

ม. ๓

ม. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

    ภาษาไทย

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐    (๖ นก.)

   คณิตศาสตร์

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐   (๖ นก.)

   วิทยาศาสตร์

๐ ออกแบบและเทคโนโลยี

๐ วิทยาการคำนวณ

๑๒๐  (๓ นก.)

  ๔๐ (๑.๐ นก.)

 

๑๒๐  (๓ นก.)

  ๔๐ (๑.๐ นก.)

 

๑๒๐  (๓ นก.)

    ๔๐(๑.๐ นก.)

 

๑๘๐  (๔.๕ นก.)

๑๐๐ (๒.๕ นก.)

 

    สังคมศึกษา ศาสนา 

    และวัฒนธรรม

๐ประวัติศาสตร์

  ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม

๐ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

   และการดำรงชีวิตในสังคม

๐ ภูมิศาสตร์

๐ เศรษฐศาสตร์

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

        ๑๒๐(๓นก.)

 

 

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

        ๑๒๐(๓นก.)

 

๑๖๐  (๔ นก.)

 

๔๐(๑ นก.)

 

 

      ๑๒๐(๓นก.)

 

๓๒๐  (๘ นก.)

 

๘๐(๒ นก.)

 

 

           ๒๔๐(๖ นก.)

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐  (๒นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๑๒๐   (๓นก.)

    ศิลปะ

๘๐  (๒นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๘๐  (๒ นก.)

๑๒๐   (๓ นก.)

    การงานอาชีพและ

    เทคโนโลยี

๔๐  (๑นก.)

๔๐  (๑ นก.)

๔๐  (๑ นก.)

๘๐   (๒ นก.)

    ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๑๒๐  (๓ นก.)

๒๔๐   (๖ นก.)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐  (๒๒ นก.)

๘๘๐  (๒๒ นก.)

๘๘๐ (๒๒ นก.)

๑,๖๔๐(๔๑ นก.)

รายวิชาเพิ่มเติม

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

๐ กิจกรรมแนะแนว

๐ กิจกรรมนักเรียน

   - ลูกเสือ  เนตรนารี

   - ชุมนุม 

๐ กิจกรรมเพื่อสังคม 

     ๑๒๐

         ๑๒๐

     ๑๒๐

       ๓๖๐

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

รวม ๓ปีไม่น้อยกว่า

 ๓,๖๐๐ ชั่วโมง

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

ท๒๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑.๕

๖๐

 

ท๒๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๑.๕

๖๐

ค๒๑๑๐๑

คณิตศาสตร์๑

๑.๕

๖๐

 

ค๒๑๑๐๒

คณิตศาสตร์๒

๑.๕

๖๐

ว๒๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์๑

๑.๕

๖๐

 

ว๒๑๑๐๓

วิทยาศาสตร์๒

๑.๕

๖๐

ว๒๑๑๐๒  

 การออกแบบและเทคโนฯ

๐.๕

๒๐

 

ว๒๑๑๐๔  

วิทยาการคำนวณ 

๐.๕

๒๐

ส๒๑๑๐๑

สังคมศึกษา๑

๑.๕

๖๐

 

ส๒๑๑๐๓

สังคมศึกษา๒

๑.๕

๖๐

ส๒๑๑๐๒

ประวัติศาสตร์๑

๐.๕

๒๐

 

ส๒๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์๒

๐.๕

๒๐

พ๒๑๑๐๑

สุขศึกษา๑

๐.๕

๒๐

 

พ๒๑๑๐๓

สุขศึกษา๒

๐.๕

๒๐

พ๒๑๑๐๒

ยืดหยุ่น 

๐.๕

๒๐

 

พ๒๑๑๐๔

เทเบิลเทนนิส 

๐.๕

๒๐

ศ๒๑๑๐๑

ทัศนศิลป์๑

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๑๑๐๓

ทัศนศิลป์๒

๐.๕

๒๐

ศ๒๑๑๐๒

ดนตรี-นาฏศิลป์๑

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๑๑๐๔

ดนตรี-นาฏศิลป์๒

๐.๕

๒๐

ง๒๑๑๐๑

งานบ้าน ๑

๐.๕

๒๐

 

ง๒๑๑๐๒

งานบ้าน ๒

๐.๕

๒๐

อ๒๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษ๑

๑.๕

๖๐

 

อ๒๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษ๒

๑.๕

๖๐

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐

 

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ส๒๑๒๓๑

หน้าที่พลเมือง๑

๐.๕

๒๐

 

ส๒๑๒๓๒

หน้าที่พลเมือง๒

๐.๕

๒๐

ส๒๑๒๔๑

การป้องกันการทุจริต๑

๐.๕

๒๐

 

ส๒๑๒๔๒

การป้องกันการทุจริต๒

๐.๕

๒๐

พ๒๐๒๑๑

บาสเกตบอล

๐.๕

๒๐

 

พ๒๐๒๐๗

แชร์บอล

๐.๕

๒๐

ฝ๒๐๒๐๑

ฝรั่งเศสเบื้องต้น๑

๐.๕

๒๐

 

ฝ ๒๐๒๐๒

ฝรั่งเศสเบื้องต้น๒

๐.๕

๒๐

ง๒๑๒๐๑

การแปรรูปผลิตภัณฑ์๑

๐.๕

๒๐

 

ง๒๑๒๐๒

การแปรรูปผลิตภัณฑ์๒

๐.๕

๒๐

 

รวม

๒.๕

๑๐๐

 

 

รวม

๒.๕

๑๐๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

- กิจกรรมนักเรียน(เนตรนารี + ลูกเสือ)

 

๒๐

 

- กิจกรรมนักเรียน (เนตรนารี + ลูกเสือ)

 

๒๐

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

รวม

 

๖๐

 

รวม

 

๖๐

รวมทั้งสิ้น

๑๓.๕

  ๖๐๐

 

รวมทั้งสิ้น

๑๓.๕

๖๐๐


หมายเหตุ   ๑.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

ท๒๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๑.๕

๖๐

 

ท๒๒๑๐๒

ภาษาไทย ๔

๑.๕

  ๖๐

ค๒๒๑๐๑

คณิตศาสตร์๓

๑.๕

๖๐

 

ค๒๒๑๐๒

คณิตศาสตร์๔

๑.๕

  ๖๐

ว๒๒๑๐๑

วิทยาศาสตร์๓

๑.๕

๖๐

 

ว๒๒๑๐๓

วิทยาศาสตร์๔

๑.๕

  ๖๐

ว๒๒๑๐๒

วิทยาการคำนวณ๒

๐.๕

๒๐

 

ว๒๒๑๐๔

ออกแบบและเทคโนโลยี๒

๐.๕

  ๒๐

ส๒๒๑๐๑

สังคมศึกษา๓

๑.๕

๖๐

 

ส๒๒๑๐๓

สังคมศึกษา๔

๑.๕

  ๖๐

ส๒๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์๓

๐.๕

๒๐

 

ส๒๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์๔

๐.๕

  ๒๐

พ๒๒๑๐๑

สุขศึกษา๓

๐.๕

๒๐

 

พ๒๒๑๐๓

สุขศึกษา๔

๐.๕

  ๒๐

พ๒๒๑๐๒

กรีฑา

๐.๕

๒๐

 

พ๒๒๑๐๔

ตะกร้อ

๐.๕

  ๒๐

ศ๒๒๑๐๑

ทัศนศิลป์๓

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๒๑๐๓

ทัศนศิลป์๔

๐.๕

  ๒๐

ศ๒๒๑๐๒

ดนตรี-นาฏศิลป์๓

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๒๑๐๔

ดนตรี-นาฏศิลป์๔

๐.๕

  ๒๐

ง๒๒๑๐๑

งานบ้าน ๓

๐.๕

๒๐

 

ง๒๒๑๐๒

งานบ้าน ๔

๐.๕

๒๐

อ๒๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษ๓

๑.๕

๖๐

 

อ๒๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษ๔

๑.๕

   ๖๐

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐

 

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ส๒๐๒๓๓

หน้าที่พลเมือง๓

๐.๕

๒๐

 

ส๒๐๒๓๔

หน้าที่พลเมือง๔

๐.๕

๒๐

ส๒๑๒๔๑

การป้องกันการทุจริต๓

๐.๕

๒๐

 

ส๒๑๒๔๒

การป้องกันการทุจริต๔

๐.๕

   ๒๐

พ๒๐๒๑๒

ฟุตบอล

๐.๕

๒๐

 

พ๒๐๒๐๙

กระบี่กระบอง

๐.๕

   ๒๐

ง๒๒๒๐๑

การประดิษฐ์ของชำร่วย ๑

๐.๕

๒๐

 

ง๒๒๒๐๓

การประดิษฐ์ของชำร่วย ๒

๐.๕

๒๐

ง๒๒๒๐๒

งานเกษตร ๑

๐.๕

๒๐

 

ง๒๒๒๐๔

งานเกษตร ๒

๐.๕

๒๐

รวม

๒.๕

๑๐๐

 

รวม

๒.๕

  ๑๐๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

  ๒๐

- กิจกรรมนักเรียน (เนตรนารี + ลูกเสือ)

 

๒๐

 

- กิจกรรมนักเรียน (เนตรนารี + ลูกเสือ)

 

  ๒๐

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม

 

  ๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

รวม

 

๖๐

 

รวม

 

  ๖๐

รวมทั้งสิ้น

๑๓.๕

  ๖๐๐

 

รวมทั้งสิ้น

๑๓.๕

  ๖๐๐

หมายเหตุ ๑.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ช.ม.

ท๒๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๑.๕

๖๐

 

ท๒๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๑.๕

๖๐

ค๒๓๑๐๑

คณิตศาสตร์๕

๑.๕

๖๐

 

ค๒๓๑๐๒

คณิตศาสตร์๖

๑.๕

๖๐

ว๒๓๑๐๑

วิทยาศาสตร์๕

๑.๕

๖๐

 

ว๒๓๑๐๓

วิทยาศาสตร์๖

๑.๕

๖๐

ว๒๓๑๐๒

การออกแบบและเทคโนฯ

๐.๕

๒๐

 

ว๒๓๑๐๔

วิทยาการคำนวณ

๐.๕

๒๐

ส๒๓๑๐๑

สังคมศึกษา๕

๑.๕

๖๐

 

ส๒๓๑๐๓

สังคมศึกษา๖

๑.๕

๖๐

ส๒๓๑๐๒

ประวัติศาสตร์๕

๐.๕

๒๐

 

ส๒๓๑๐๔

ประวัติศาสตร์๖

๐.๕

๒๐

พ๒๓๑๐๑

สุขศึกษา๕

๐.๕

๒๐

 

พ๒๓๑๐๓

สุขศึกษา๖

๐.๕

๒๐

พ๒๓๑๐๒

บาสเกตบอล

๐.๕

๒๐

 

พ๒๓๑๐๔

วอลเลย์บอล 

๐.๕

๒๐

ศ๒๓๑๐๑

ทัศนศิลป์๕

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๓๑๐๓

ทัศนศิลป์๖

๐.๕

๒๐

ศ๒๓๑๐๒

ดนตรี-นาฏศิลป์๕

๐.๕

๒๐

 

ศ๒๓๑๐๔

ดนตรี-นาฏศิลป์๖

๐.๕

๒๐

ง๒๓๑๐๑

งานบ้าน ๕

๐.๕

๒๐

 

ง๒๓๑๐๒

งานบ้าน ๖

๐.๕

๒๐

อ๒๓๑๐๑

ภาษาอังกฤษ๕

๑.๕

๖๐

 

อ๒๓๑๐๒

ภาษาอังกฤษ๖

๑.๕

๖๐

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐

 

 

รวม

๑๑.๐

๔๔๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ท๒๓๒๐๑

การทำหนังสือเด็ก

  ๐.๕

๒๐

 

ท๒๓๒๐๒

วรรณกรรมพื้นบ้าน

๐.๕

๒๐

ส๒๐๒๓๕

หน้าที่พลเมือง๕

  ๐.๕

๒๐

 

ส๒๐๒๓๖

หน้าที่พลเมือง๖

๐.๕

๒๐

ส๒๑๒๔๕

การป้องกันการทุจริต๕ 

  ๐.๕

๒๐

 

ส๒๑๒๔๖

การป้องกันการทุจริต๖ 

๐.๕

๒๐

ฝ๒๐๒๐๓

ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ๓

  ๑.๐

๔๐

 

ฝ๒๐๒๐๔

ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ๔

๑.๐

๔๐

ง๒๓๒๖๑

งานช่าง ๑

  ๐.๕

๒๐

 

ง๒๓๒๖๒

งานช่าง๒

๐.๕

๒๐

 

รวม

  ๓.๐

๑๒๐

 

 

รวม

๓.๐

๑๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

  ๒๐

- กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ+เนตรนารี)

 

๒๐

 

- กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ+เนตรนารี)

 

  ๒๐

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม

 

  ๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

 

รวม

 

๖๐

 

รวม

 

  ๖๐

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๑๔.๐

๖๒๐

 

รวมทั้งสิ้น

   ๑๔.๐

๖๒๐

หมายเหตุ ๑.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ชม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

  นก.

   ชม.

ท๓๑๑๐๑

ภาษาไทย ๑

๑.๐

๔๐

 

ท๓๑๑๐๒

ภาษาไทย ๒

๑.๐

๔๐

ค๓๑๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๑

๑.๐

๔๐

 

ค๓๑๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๒

๑.๐

๔๐

ว๓๑๑๐๑

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

๑.๕

๖๐

 

ว ๓๑๑๐๓

วิทยาการคำนวณ

๐.๕

๒๐

ว ๓๑๑๐๒

ออกแบบและเทคโนโลยี

๐.๕

๒๐

 

ส๓๑๑๐๓

สังคมศึกษา๒

๑.๐

๔๐

ส๓๑๑๐๑

สังคมศึกษา๑

๑.๐

๔๐

 

ส๓๑๑๐๔

ประวัติศาสตร์๒

๐.๕

๒๐

ส๓๑๑๐๒

ประวัติศาสตร์๑

๐.๕

๒๐

 

พ๓๑๑๐๒

สุขศึกษาและพลศึกษา๒

๐.๕

๒๐

พ๓๑๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา๑

๐.๕

๒๐

 

ศ๓๑๑๐๒

ดนตรี๒

๐.๕

๒๐

ศ๓๑๑๐๑

ดนตรี๑

๐.๕

๒๐

 

ง๓๑๑๐๒

ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น๒

๐.๕

๒๐

ง๓๑๑๐๑

ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น๑

๐.๕

๒๐

 

อ๓๑๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๒

๑.๕

๖๐

อ๓๑๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๑

๑.๕

๖๐

 

 

 

 

 

 

รวม

๘.๕

๓๔๐

 

 

รวม

๗.๐

๒๘๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ค๓๑๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๑

๑.๕

๖๐

 

ค๓๑๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๒

๑.๕

๖๐

ส๓๑๒๐๑

ฟิสิกส์๑

๑.๕

๒๐

 

ว๓๑๒๐๒

ฟิสิกส์ ๒

๒.๐

๘๐

ส๓๑๒๒๑

เคมี ๑

๑.๕

๖๐

 

ว๓๑๒๒๒

เคมี ๒

๒.๐

๘๐

ส๓๑๒๔๑

ชีววิทยา ๑

๐.๕

๒๐

 

ว๓๑๒๔๒

ชีววิทยา ๒

๑.๐

๖๐

ส๓๑๒๔๑

ป้องกันการทุจริต๑

๐.๕

๒๐

 

ส๓๑๒๔๒

ป้องกันการทุจริต๒

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๐๔

แบดมินตัน

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๐๗

เซปัคตะกร้อ

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๐๘

วอลเลย์บอล

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๑๓

เปตอง

๐.๕

๒๐

อ๓๑๒๐๑

ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) ๑

๐.๕

๒๐

 

อ๓๑๒๐๒

ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) ๒

๐.๕

๒๐

ฝ๓๐๒๐๑

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น๑

๐.๕

๒๐

 

จ๓๐๒๐๒

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น๒

๐.๕

๒๐

 

รวม

๗.๕

๓๐๐

 

 

รวม

๙.๐

๓๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

- ชมรม / ชุมนุม/รักษาดินแดน

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม/รักษาดินแดน

 

๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

รวม

 

๖๐

 

รวม

 

๖๐

รวมทั้งสิ้น

๑๖.๐

๗๐๐

 

รวมทั้งสิ้น

๑๖.๐

๗๐๐


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ชม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ชม.

ท๓๒๑๐๑

ภาษาไทย ๓

๑.๐

๔๐

 

ท๓๒๑๐๒

ภาษาไทย ๔

๑.๐

๔๐

ค๓๒๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๓

๑.๐

๔๐

 

ค๓๒๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๔

๑.๐

๔๐

ว๓๑๒๐๑

วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)

๑.๕

๖๐

 

ว๓๒๑๐๓

วิทย์กายภาพ(ฟิสิกส์)

๑.๐

๔๐

ว๓๑๒๐๒

วิทยาการคำนวณ๑

๐.๕

๒๐

 

ว๓๒๑๐๔

ออกแบบและเทคโนฯ๑

๐.๕

๒๐

ส๓๒๑๐๑

สังคมศึกษา๓

๑.๐

๔๐

 

ส๓๒๑๐๓

สังคมศึกษา๔

๑.๐

๔๐

ส๓๒๑๐๒

ประวัติศาสตร์๓

๐.๕

๒๐

 

ส๓๒๑๐๔

ประวัติศาสตร์๔

๐.๕

๒๐

พ๓๒๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา๓

๐.๕

๒๐

 

พ๓๒๑๐๒

สุขศึกษาและพลศึกษา๔

๐.๕

๒๐

ศ๓๒๑๐๑

ทัศนศิลป์๑

๐.๕

๒๐

 

ศ๓๒๑๐๒

ทัศนศิลป์๒

๐.๕

๒๐

ง๓๒๑๐๑

งานช่างทั่วไป๑

๐.๕

๒๐

 

ง๓๒๑๐๒

งานช่างทั่วไป๒

๐.๕

๒๐

อ๓๒๑๐๑

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๓

๑.๕

๖๐

 

อ๓๒๑๐๒

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน๔

๑.๕

๖๐

 

รวม

๘.๕

๓๔๐

 

 

รวม

๘.๐

๓๒๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ค๓๒๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๓

๑.๕

๖๐

 

ค๓๒๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๔

๑.๕

๖๐

ว๓๒๒๐๑

ฟิสิกส์๓

๑.๐

๔๐

 

ว๓๒๒๐๒

ฟิสิกส์๔

๑.๐

๔๐

ว๓๒๒๒๑

เคมี ๓

๐.๕

๒๐

 

ว๓๒๒๒๒

เคมี๔

๑.๕

๖๐

ว๓๒๒๔๑

ชีววิทยา๓

๑.๕

๖๐

 

ว๓๒๒๔๒

ชีววิทยา ๔

๑.๕

๘๐

ส๓๒๒๔๑

ป้องกันการทุจริต๓

๐.๕

๒๐

 

ส๓๒๒๔๒

ป้องกันการทุจริต๔

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๐๙

ฟุตซอล

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๑๐

บาสเกตบอล

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๑๗

แอโรบิค

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๑๔

แชร์บอล

๐.๕

๒๐

อ๓๒๒๐๑

ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) ๓

๐.๕

๒๐

 

อ๓๒๒๐๒

   ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน)๔

๐.๕

๒๐

 

รวม

๖.๕

๒๖๐

 

 

รวม

๗.๕

๓๐๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม

 

๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

รวม

 

๖๐

 

 

 

๖๐

รวมทั้งสิ้น

  ๑๕.๐

๖๖๐

 

รวมทั้งสิ้น

๑๕.๕

๖๘๐


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    (ภาคเรียนที่ ๑ )

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    (ภาคเรียนที่ ๒ )

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

 

รายวิชา / กิจกรรม

เวลาเรียน

(หน่วยกิต/ชม.)

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ชม.

 

รายวิชาพื้นฐาน

นก.

ชม.

ท๓๓๑๐๑

ภาษาไทย ๕

๑.๐

๔๐

 

ท๓๓๑๐๒

ภาษาไทย ๖

๑.๐

๔๐

ค๓๓๑๐๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๕

๑.๐

๔๐

 

ค๓๓๑๐๒

คณิตศาสตร์พื้นฐาน๖

๑.๐

๔๐

ว๓๓๑๐๑

วิทย์(โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ)

๐.๕

๒๐

 

ว๓๓๑๐๒

วิทยาการคำนวณ

๐.๕

๒๐

ส๓๓๑๐๑

สังคมศึกษา๕

๑.๐

๔๐

 

ส๓๓๑๐๒

สังคมศึกษา๖

๑.๐

๔๐

พ๓๓๑๐๑

สุขศึกษาและพลศึกษา๕

๐.๕

๒๐

 

พ๓๓๑๐๒

สุขศึกษาและพลศึกษา๖

๐.๕

๒๐

ศ๓๓๑๐๑

นาฏศิลป์๑

๐.๕

๒๐

 

ศ๓๓๑๐๒

นาฏศิลป์๒

๐.๕

๒๐

 

รวม

๔.๕

๑๘๐

 

 

รวม

๔.๕

๑๘๐


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

ค๓๓๒๐๑

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๕

๑.๐

๔๐

 

ค๓๓๒๐๒

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม๖

๑.๐

๔๐

ว๓๓๒๐๑

ฟิสิกส์๕

๑.๕

๖๐

 

ว๓๓๒๐๕

ฟิสิกส์ ๖

๒.๐

๘๐

ว๓๓๒๒๑

เคมี๕

๑.๐

๔๐

 

ว๓๓๒๒๓

เคมี๖

๑.๐

๔๐

ว๓๓๒๒๒

โครงงานเคมี๑

๐.๕

๒๐

 

ว๓๓๒๒๔

โครงงานเคมี๒

๑.๐

๔๐

ว๓๐๒๒๑

ซ่อมเสริม(เคมี)๑

๐.๕

๒๐

 

ว๓๓๒๔๒

ชีววิทยา ๖

๑.๕

๖๐

ว๓๓๒๔๑

ชีววิทยา ๕

๑.๐

๔๐

 

ส๓๓๒๔๒

ป้องกันการทุจริต๖

๐.๕

๒๐

ส๓๓๒๔๑

ป้องกันการทุจริต๕

๐.๕

๒๐

 

ส๓๐๒๔๒

ซ่อมเสริม(สังคมศึกษา)๒

๐.๕

๒๐

ส๓๐๒๔๑

ซ่อมเสริม(สังคมศึกษา)๑

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๑๑

กิจกรรมเข้าจังหวะ(ลีลาศ)

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๐๖

ฟุตบอล

๐.๕

๒๐

 

พ๓๐๒๑๖

นันทนาการ

๐.๕

๒๐

พ๓๐๒๑๕

แฮนด์บอล

๐.๕

๒๐

 

ง๓๓๒๐๒

โครงงานอาชีพ(บัญชี)๒

๑.๐

๔๐

ง๓๓๒๐๑

โครงงานอาชีพ(บัญชี)๑

๑.๐

๔๐

 

อ๓๓๒๐๒

ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) ๖

๒.๐

๘๐

อ๓๓๒๐๑

ภาษาอังกฤษ(อ่าน-เขียน) ๕

๒.๐

๘๐

 

ฝ๓๐๒๐๔

ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ๔

๑.๐

๔๐

ฝ๓๐๒๐๓

ภาษาฝรั่งเศสเสริมทักษะ๓

๑.๐

๔๐

 

 

 

 

 

 

รวม

๑๑.๕

๔๖๐

 

 

รวม

๑๒.๕

๕๐๐


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

 

- กิจกรรมแนะแนว

 

๒๐

- ชมรม / ชุมนุม/รักษาดินแดน

 

๒๐

 

- ชมรม / ชุมนุม/รักษาดินแดน

 

๒๐

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะฯ

 

๒๐

รวม

 

๖๐

 

รวม

 

๖๐

รวมทั้งสิ้น

๑๖.๐

๗๐๐

 

รวมทั้งสิ้น

๑๗.๐

๗๔๐