พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ            

   1.พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การดูแลผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่ความดี มีวินัย รักการเรียน
  2.พัฒนาผู้บริหาร  ครู ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการการศึกษา  สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
4.สร้างภาคีเครือข่านการมีส่วนร่วม  ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ

 

 

เป้าหมายของสถานศึกษา

1.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท่านางแนววิทยายนให้สอดคล่องกับบริบทและสภาพท้องถิ่น
     2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     3. จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
     4. ส่งเสริมให้มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับหลักสูตร
     5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลสยหลายสอดคล้องกับความถนัด  ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
    6. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    7. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้  ความสามารถและปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ
    8. ปรับปรุงโครงสร้างบริหาร กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
    9. จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    10. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
    11. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา