วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อักษรย่อ/ วิสัยทัศน์/ ปรัชญา

อักษรย่อของโรงเรียน

ท.น.ว.           ท        หมายถึง  ทำดี

        น         หมายถึง   นอบน้อม
  ว         หมายถึง   มีวินัย
 
 

คติธรรมของโรงเรียน

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
รักความดี  มีวินัย  ใฝ่การเรียน
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีสัมมาคาราวะ

 
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
 
 
  วิสัยทัศน์

"มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รักความดี  มีวินัย  ใฝ่การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

 

 

               
Justify Left