ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

                 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ตั้งอยู่เลขที่  155  หมู่ 9 ตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 25 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัสไปรษณีย์ 40230 โทรศัพท์ 043-278128 โทรสาร 043-278249 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่  39  ไร่ เขตพื้นที่บริการการศึกษา  ตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น Website  www.tnw-wit .com

                                             

                                        ประวัติโรงเรียนท่านางแนววิทยายน 

 

โรงเรียนท่านางแนววิทยายน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอน เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  155  หมู่ 9  ตำบลท่านางแนว   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่นไปทางทิศใต้ 110  กิโลเมตร ตามถนนมิตรภาพ และทางแยก (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) มีเนื้อที่ 39 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20  พฤษภาคม  2520 แรกตั้งได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านท่านางแนวเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายท่านได้แก่

1.  นายเที่ยง  ไชยปรีชา                         ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่านางแนว

2.  นายกมล  อติอนุวรรตน์                    กำนันตำบลท่านางแนว

3.  นายหมุน  บุญเพลิง                           คลังจังหวัดขอนแก่น

4.  นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์              รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 6 มิถุนายน 2520  กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายไสว  พันธุ์ธรรม  อาจารย์ 1 โรงเรียนพล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และมาลงชื่อปฏิบัติงานในวันเดียวกัน  โรงเรียนจึงถือเอาว่า วันที่ 6 มิถุนายน 2520 เป็นวันเกิดของโรงเรียน

                          ปัจจุบันปีการศึกษา  2560  จำนวนห้องเรียน  15  ห้อง  นักเรียน  480 คน  ครู  27  คน  พนักงานราชการ  2  คน  อัตราจ้าง 3  คน  ครูธุรการ 1  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 3  คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 37 คน  มีอาคารเรียนถาวร  2  หลัง    อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง  หอประชุม  1  หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง